Ἐγένετο οὖν ζήτησις (John 3:25)

The estimated reading time for this post is 39 seconds

Title:  Now There Was a Discussion

The text is, “Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ”.

“Ἐγένετο”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “there arose”.

“οὖν”:  coordinating conjunction of inference, meaning “now”.

“ζήτησις”:  feminine, singular, nominative noun meaning “debate” or “discussion”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or “out of”.

“τῶν”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“μαθητῶν”:  masculine, plural, accusative noun meaning “disciples”.

“Ἰωάννου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of John”.

“μετὰ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “with”.

“Ἰουδαίου”:  masculine, singular, genitive, proper adjective meaning “a Jew”.

“περὶ”  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”, “over”, or “concerning”.

“καθαρισμοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “purification” or “cleansing”.

The meaning of this verse is, “Now there arose a discussion out of the disciples of John and a Jew about purification.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐγένετο οὖν ζήτησις (John 3:25) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation