ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ (John 19:36)

The estimated reading time for this post is 46 seconds

Title:  For These Things Happened That the Scripture Might Be Fulfilled

The text is, “ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ”.

ἐγένετο -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> happened

γὰρ -> coordinating explanatory conjunction -> for

ταῦτα -> neuter, plural, nominative, demonstrative pronoun -> these things

ἵνα -> subordinating conjunction -> so that | that

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

γραφὴ -> feminine, singular, nominative noun -> scripture

πληρωθῇ -> third person, singular, aorist, passive, subjunctive verb -> might be fulfilled

ὀστοῦν -> neuter, singular, nominative noun -> bone

οὐ -> negative particle -> no | not

συντριβήσεται -> third person, singular, future, passive, indicative verb -> will be broken

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> of his

The meaning of this verse is,

These things happened that the scripture might be fulfilled: no bone of his will be broken.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ (John 19:36) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation