καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν (John 19:37)

The estimated reading time for this post is 39 seconds

Title:  And Again Another Scripture Says, “They Will Look on Him Whom They Pierced.”

The text is, “καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν”.

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

πάλιν -> adverb -> again

ἑτέρα -> feminine, singular, nominative, demonstrative adjective -> another

γραφὴ -> feminine, singular, nominative noun -> scripture

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> says

ὄψονται -> third person, future, middle, indicative verb -> they will look

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> on

ὃν -> masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun -> whom

ἐξεκέντησαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they pierced

The meaning of this verse is,

And again another scripture says, “They will look on him whom they pierced.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν (John 19:37) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation