ἄλλα ἦλθεν πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος (John 6:23)

The estimated reading time for this post is 47 seconds

Title:  Other Small Boats, Having Come from Tiberias

The text is, “ἄλλα ἦλθεν πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου”.

“ἄλλα”:  neuter, plural, nominative, demonstrative adjective meaning “other” or “others”.

“ἦλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “having come”.

“πλοιάρια”:  neuter, plural, nominative noun meaning “small boats”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “of”.

“Τιβεριάδος”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “Tiberias”.

“ἐγγὺς”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “near”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“τόπου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “place”.

“ὅπου”:  adverb of place meaning “where”.

“ἔφαγον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they ate”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“ἄρτον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “bread”.

“εὐχαριστήσαντος”:  aorist, active, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “having given thanks”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“κυρίου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “Lord”.

The meaning of this verse is,

Other small boats, having come from Tiberias, near the place where they ate the bread, the Lord having given thanks.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἄλλα ἦλθεν πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος (John 6:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation