Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους τόν ποτε τυφλόν (John 9:13)

The estimated reading time for this post is 26 seconds

Title:  They Bring Him to the Pharisees, the Once Blind

The text is, “Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους τόν ποτε τυφλόν”.

“Ἄγουσιν”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “they bring”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“Φαρισαίους”:  masculine, plural,accusative noun meaning “Pharisees”.

“τόν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“ποτε”:  indefinite particle meaning “once”.

“τυφλόν”:  masculine, singular, accusative adjective meaning “blind”.

The meaning of this verse is,

The bring him to the Pharisees, the once blind.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους τόν ποτε τυφλόν (John 9:13) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation