ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν (John 17:17)

The estimated reading time for this post is 43 seconds

Title:  You Sanctify Them in Truth; Your Word is Truth

The text is, “ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν”.

ἁγίασον -> second person, singular, present, active, imperative verb -> you sanctify

αὐτοὺς -> third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun -> them

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῇ -> feminine, singular, dative article -> the

ἀληθείᾳ -> feminine, singular, dative noun -> truth

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

λόγος -> masculine, singular, nominative article -> word

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

σὸς -> masculine, singular, nominative, possessive adjective -> your

ἀλήθειά -> feminine, singular, nominative noun -> truth

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

The meaning of this verse is,

You sanctify them in truth; your word is truth.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν (John 17:17) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation