ἀποκρίνεται Ἰησοῦς· τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις (John 13:38)

The estimated reading time for this post is 68 seconds

Title:  Jesus answers, “You Will Lay Down Your Life For Me?”

The text is, “ἀποκρίνεται Ἰησοῦς· τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς”.

“ἀποκρίνεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “answers”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ψυχήν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “life”.

“σου”:  second person, personal, singular, genitive pronoun meaning “your”.

“ὑπὲρ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “for”.

“ἐμοῦ”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “me”.

“θήσεις”:  second person, singular, future, active, indicative verb meaning “you will lay down”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“λέγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I say”.

“σοι”:  second person, personal, singular, dative pronoun meaning “to you”.

“οὐ”:  negative particle meaning “never”.

“μὴ”:  negative particle meaning “never”.

“ἀλέκτωρ”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a rooster”.

“φωνήσῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “shall crow”.

“ἕως”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “as long as” or “until”.

“οὗ”:  neuter, singular, genitive, definite, relative pronoun meaning “until”.

“ἀρνήσῃ”:  second person, singular, aorist, middle, subjunctive verb meaning “you shall have denied”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“τρίς”:  adverb meaning “thrice”.

The meaning of this verse is,

Jesus answers, “You will lay down your life for me?  Truly, truly, I say to you, never!  Never shall a rooster crow as long as until you shall have denied me thrice!”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀποκρίνεται Ἰησοῦς· τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις (John 13:38) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation