ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος· δαιμόνιον ἔχεις (John 7:20)

The estimated reading time for this post is 35 seconds

Title:  The People Answered, “You Have a Demon.”

The text is, “ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος· δαιμόνιον ἔχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, plural, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ὄχλος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “people” or “crowd”.

“δαιμόνιον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “a demon” or “an evil spirit”.

“ἔχεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you have”.

“τίς”:  masculine, singular, nominative, interrogative pronoun meaning “who”.

“σε”:  second person, personal, singular, accusative pronoun meaning “you”.

“ζητεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “is seeking” or “is wanting”.

“ἀποκτεῖναι”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to kill”, “to destroy”, or “to annihilate”.

The meaning of this verse is,

The people answered,”You have an evil spirit.  Who is seeking to destroy you?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος· δαιμόνιον ἔχεις (John 7:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation