ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· ὃ γέγραφα, γέγραφα (John 19:22)

The estimated reading time for this post is 30 seconds

Title:  ¨Pilate Answered, “What I Have Written, I Have Written!”

The text is, “ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· ὃ γέγραφα, γέγραφα”.

ἀπεκρίθη -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> answered

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Πιλᾶτος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Pilate

ὃ -> neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun -> what

γέγραφα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> I have written

γέγραφα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> I have written

The meaning of this verse is,

Pilate answered, “What I have written, I have written!”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· ὃ γέγραφα, γέγραφα (John 19:22) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation