ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ (John 3:3)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  Jesus Answered and Said to Him

The text is, “ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”or “replied”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “amen” or “truly”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “amen” or “truly”.

“λέγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I tell” or “I say”.

“σοι”:  second person, personal, singular, dative pronoun meaning “to you” or “you”.

“ἐὰν”:  conditional subordinating conjunction meaning “unless”.

“μή”:  negative particle meaning “lest”.

“τις”:  masculine, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “one” or “someone”.

“γεννηθῇ”:  third person, singular, aorist, passive, subjunctive verb meaning “were born”.

“ἄνωθεν”:  adverb of place meaning “from above” or temporal adverb meaning “again”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“δύναται”:  third person, singular, present, passive, indicative verb meaning “he is able”.

“ἰδεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to see”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“βασιλείαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “kingdom”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”, but it is not rendered into English here.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of God”.

The meaning of this verse is, “Jesus replied and said to him, ‘Truly, truly, I tell you, unless (lest) someone were born from above, he is not able to see the kingdom of God.”

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ (John 3:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation