ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς (John 7:21)

The estimated reading time for this post is 34 seconds

Title:  Jesus Answered and Said to Them

The text is, “ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτοῖς”:  third person, masculine, personal, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ἓν”:  neuter, singular, accusative, cardinal adjective meaning “one”.

“ἔργον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “work”.

“ἐποίησα”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I did”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“πάντες”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “all”.

“θαυμάζετε”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “are marveling”

The meaning of this verse is,

Jesus answered and said to them, “I did one work and all are marveling!”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς (John 7:21) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation