ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· μὴ γογγύζετε μετ’ ἀλλήλων (John 6:43)

The estimated reading time for this post is 31 seconds

Title:  Jesus Answered and Said to Them, “Do not Grumble Among Yourselves.”

The text is, “ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· μὴ γογγύζετε μετ’ ἀλλήλων”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“γογγύζετε”:  third person, plural, present, active, imperative verb meaning “do grumble”.

“μετ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “among”.

“ἀλλήλων”:  masculine, plural, genitive, reciprocal pronoun meaning “yourselves”.

The meaning of this verse is,

Jesus answered and said to them, “Do not grumble among yourselves.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· μὴ γογγύζετε μετ’ ἀλλήλων (John 6:43) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation