ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου (John 18:36)

The estimated reading time for this post is 144 seconds

Title:  Jesus Answered, “My Kingdom is Not of This World.”

The text is, “ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἂν ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν”.

ἀπεκρίθη -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> answered

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

βασιλεία -> feminine, singular, nominative noun -> kingdom

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

ἐμὴ -> first person, personal, singular, nominative, possessive adjective -> my

οὐκ -> negative particle -> not

ἔστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> of | from

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

κόσμου -> masculine, singular, genitive noun -> world

τούτου -> masculine, singular, genitive, demonstrative pronoun -> this

εἰ -> subordinating conditional conjunction -> if

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> of | from

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

κόσμου -> masculine, singular, genitive noun -> world

τούτου -> masculine, singular, genitive, demonstrative pronoun -> this

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> were

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

βασιλεία -> feminine, singular, nominative noun -> kingdom

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

ἐμή -> first person, personal, singular, nominative, possessive adjective -> my

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the NRIEH

ὑπηρέται -> masculine, plural, nominative noun -> servants

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the NRIEH

ἐμοὶ -> first person, singular, nominative, possessive adjective -> my

ἠγωνίζοντο -> third person, plural, imperfect, middle, indicative verb -> were fighting

ἂν -> particle -> ever

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

μὴ -> negative particle -> not

παραδοθῶ -> first person, singular, aorist, passive, subjunctive verb -> I should not be delivered over

τοῖς -> masculine, plural, dative article -> to the

Ἰουδαίοις -> masculine, plural, dative, proper noun -> Jews

νῦν -> temporal adverb -> now

δὲ -> coordinating conjunction -> but

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

βασιλεία -> feminine, singular, nominative noun -> kingdom

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

ἐμὴ -> first person, personal, singular, possessive adjective -> my

οὐκ -> negative particle -> not

ἔστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ἐντεῦθεν -> adverb of place -> of this place

The meaning of this verse is,

Jesus answered, “My kingdom is not of this world.  If my kingdom were of this world my servants were ever fighting so that I should not be delivered over to the Jews.  But now my kingdom is not of this place.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου (John 18:36) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation