ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας (John 11:9)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  Jesus Answered, “Are Not Twelve Hours of the Day?”

The text is, “ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“οὐχὶ”:  interrogative particle meaning “not”.

“δώδεκα”:  feminine, plural, nominative, cardinal adjective meaning “twelve”.

“ὧραί”:  feminine, plural, nominative noun meaning “hours”.

“εἰσιν”:  third person, plural, present, indicative verb meaning “are”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “of the”.

“ἡμέρας”:  feminine, singular, genitive noun meaning “day”.

“ἐάν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“τις”:  masculine, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “anyone”.

“περιπατῇ”:  third person, singular, present, active, subjunctive verb meaning “should walk”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἡμέρᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “day”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“προσκόπτει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he does stumble”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “because”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“φῶς”:  neuter, singular, accusative noun meaning “light”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“κόσμου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “world”.

“τούτου”:  masculine, singular, genitive, demonstrative pronoun meaning “of this”.

“βλέπει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he sees”.

The meaning of this verse is,

Jesus answered, “Are not twelve hours of the day?  If anyone should walk in the day, he does not stumble because he sees the light of this world.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας (John 11:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation