ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν (John 18:8)

The estimated reading time for this post is 58 seconds

Title:  Jesus Answered, “I Told You That I Am. So if You Seek Me, Release These to Go”

The text is, “ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν”.

ἀπεκρίθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> answered

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

εἶπον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I told

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> you

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

ἐγώ -> first person, personal, masculine, singular, nominative pronoun -> I

εἰμι -> first person, singular, present, indicative verb -> am

εἰ -> subordinating conditional conjunction -> if

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

ἐμὲ -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

ζητεῖτε -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you seek

ἄφετε -> second person, plural, aorist, active, imperative verb -> release

τούτους -> masculine, singular, accusative, demonstrative pronoun -> these

ὑπάγειν -> present, active, infinitive verb -> to go

The meaning of this verse is,

Jesus answered, “I told you that I am, so if you seek me, release these to go.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν (John 18:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation