ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος (John 6:68)

The estimated reading time for this post is 39 seconds

Title:  Simon Peter Replied to Him

The text is, “ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “him”.

“Σίμων”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Simon”.

“Πέτρος”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Peter”.

“κύριε”:  masculine, singular, vocative noun meaning “Lord”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τίνα”:  masculine, singular, accusative, interrogative pronoun meaning “whom”.

“ἀπελευσόμεθα”:  first person, plural, future, middle, indicative verb meaning “shall we go”.

“ῥήματα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “the words”.

“ζωῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “of life”.

“αἰωνίου”:  feminine, singular, genitive adjective meaning “eternal”.

“ἔχεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you have”.

The meaning of this verse is,

Simon Peter replied to him, “Lord, to whom shall we go?  You have the words of eternal life.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος (John 6:68) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation