ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός (John 10:32)

The estimated reading time for this post is 61 seconds

Title:  Jesus Answered Them, “I Showed Many Good Works From the Father  to You

The text is, “ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “answered”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“πολλὰ”:  neuter, plural, accusative adjective meaning “many”.

“ἔργα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “works”.

“καλὰ”:  neuter, plural, accusative adjective meaning “good”.

“ἔδειξα”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I showed”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “of”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“πατρός”:  masculine, singular, genitive noun meaning “Father”.

“διὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “for” or “because of”.

“ποῖον”:  neuter, singular, accusative, interrogative pronoun meaning “which”.

“αὐτῶν”:  third person, personal, neuter, plural, genitive pronoun meaning “of them”.

“ἔργον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “work”.

“ἐμὲ”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“λιθάζετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you do stone”.

The meaning of this verse is,

Jesus answered them, “I showed many good works from the Father to you .  Because of  which work of them do you stone me?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός (John 10:32) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation