ἀπεκρίθη αὐτοῖς εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκούσατε (John 9:27)

The estimated reading time for this post is 56 seconds

Title:  He Answered Them, “I Told You Already and You Did Not Listen”

The text is, “ἀπεκρίθη αὐτοῖς εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκούσατε τί πάλιν θέλετε ἀκούειν μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι”.

“ἀπεκρίθη”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “answered”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “them”.

“εἶπον”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I told”.

“ὑμῖν”:  third person, personal, plural, dative pronoun meaning “you”.

“ἤδη”:  temporal adverb meaning “already”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἠκούσατε”:  second person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “you did listen”.

“τί”:  neuter, singular, accusative, interrogative pronoun meaning “why”.

“πάλιν”:  adverb meaning “again”.

“θέλετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you do want”.

“ἀκούειν”:  present, active, infinitive verb meaning “to hear”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“θέλετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “do want”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“μαθηταὶ”:  third person, plural, nominative noun meaning “disciples”.

“γενέσθαι”:  aorist, middle, indicative verb meaning “to become”.

The meaning of this verse is,

he answered them, “I told you already, and you did not listen.  Why do you want to hear again?  Do you not want to become his disciples?”

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη αὐτοῖς εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκούσατε (John 9:27) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation