ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν· σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν (John 8:33)

The estimated reading time for this post is 52 seconds

Title:  They Answered Toward Him, “We Are Offspring of Abraham”

The text is, “ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν· σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε”.

“ἀπεκρίθησαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they answered”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to” or “toward”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“σπέρμα”:  neuter, singular, nominative noun meaning “offspring”.

“Ἀβραάμ”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “Abraham”.

“ἐσμεν”:  first person, plural, present, indicative verb meaning “we are”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οὐδενὶ”:  masculine, singular, definite, indefinite adjective meaning “no one”.

“δεδουλεύκαμεν”:  first person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “has enslaved us”.

“πώποτε”:  temporal adverb meaning “at any time”.

“πῶς”:  interrogative particle meaning “how”.

“σὺ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“λέγεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “do say”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ἐλεύθεροι”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “free”.

“γενήσεσθε”:  first person, plural, future, middle, indicative verb meaning “we will become”.

The meaning of this verse is,

They answered toward him, “We are offspring of Abraham, and no one has enslaved us at any time.  How do you say that we will become free?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν· σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν (John 8:33) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation