ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε (John 7:47)

The estimated reading time for this post is 28 seconds

Title:  Therefore The Pharisees Answered Them, “And You Have Not Been Deceived?”

The text is, “ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε”.

“ἀπεκρίθησαν”:  third person, plural, aorist, passive, indicative verb meaning “answered”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “them”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Φαρισαῖοι”:  masculine, plural, nominative noun meaning “Pharisees”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“πεπλάνησθε”:  second person, plural, perfect, passive, indicative verb meaning “have been deceived”.

The meaning of this verse is,

Therefore the Pharisees answered them, “And you have not been deceived?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε (John 7:47) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation