μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν (John 7:48)

The estimated reading time for this post is 37 seconds

Title:  “Not Any of the Rulers Has Believed in Him”

The text is, “μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων”.

“μή”:  negative particle meaning “not”.

“τις”:  masculine, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “any”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the”.

“ἀρχόντων”:  masculine, plural, genitive noun meaning “rulers”.

“ἐπίστευσεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “has believed”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular accusative pronoun meaning “him”.

“ἢ”:  particle meaning “or”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the”.

“Φαρισαίων”:  masculine, plural, genitive noun meaning “Pharisees”.

The meaning of this verse is,

Not any of the rulers has believed in him, or of the Pharisees.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν (John 7:48) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation