Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν (John 8:39)

The estimated reading time for this post is 73 seconds

Title:  They Answered and Said to Him, “Our Father is Abraham

The text is, “Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε”.

“Ἀπεκρίθησαν”:  third person, plural, aorist, passive, indicative verb meaning “they answered”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπαν”:  third person, plural, aorist, passive, indicative verb meaning “said”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“πατὴρ”:  masculine, singular, nominative noun meaning “father”.

“ἡμῶν”:  first person, personal, plural, genitive pronoun meaning “our”.

“Ἀβραάμ”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Abraham”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“λέγει”:  third person, singular, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“τέκνα”:  neuter, plural, nominative noun meaning “children”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἀβραάμ”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “of Abraham”.

“ἐστε”:  second person, plural, present, indicative verb meaning “you were”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the”.

“ἔργα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “works”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”, but it is not rendered into English here.

“Ἀβραὰμ”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “of Abraham”.

“ἐποιεῖτε”:  second person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “you would be doing”.

The meaning of this verse is,

They answered and said to him, “Our father is Abraham.”  Jesus says to them, “If you were children of Abraham, you would be doing the work of Abraham.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν (John 8:39) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation