ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ (John 7:52)

The estimated reading time for this post is 64 seconds

Title:  And they Replied and Told Him, “And Are You Not From Galilee?”

The text is, “ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται”.

“ἀπεκρίθησαν”:  third person, plural, aorist, passive, indicative verb meaning “they replied”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “told”.

“αὐτῷ”  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “him”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“σὺ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object verb and meaning “from”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Γαλιλαίας”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “Galilee”.

“εἶ”:  second person, singular, present, indicative verb meaning “are”.

“ἐραύνησον”:  second person, singular, aorist, active, imperative verb meaning “search” or “examine”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἴδε”:  second person, singular, aorist, active, imperative verb meaning “see”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Γαλιλαίας”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “Galilee”.

“προφήτης”:  masculine, singular, nominative noun meaning “prophet”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἐγείρεται”:  third person, singular, present, passive, indicative verb meaning “does arise”.

The meaning of this verse is,

And they replied and told him, “And are you not from Galilee?  Examine and see that a prophet does not arise from Galilee.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ (John 7:52) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation