ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν (John 18:30)

The estimated reading time for this post is 64 seconds

Title:  They Answered and Said to Him, “If This One Were Not Doing Evil, We Would Not Ever Have Delivered Him Over to You.”

The text is, “ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν”.

ἀπεκρίθησαν -> third person, plural, aorist, passive, indicative verb -> they answered

και -> coordinating additive conjunction -> and

εἶπαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> said

αὐτῷ -> third person personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

εἰ -> subordinating conditional conjunction -> if

μὴ -> negative particle -> not

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> were

οὗτος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> this one

κακὸν -> neuter, singular, accusative adjective -> evil

ποιῶν -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> doing

οὐκ -> negative particle -> not

ἄν -> particle -> ever

σοι -> second person, personal, singular, dative pronoun -> to you

παρεδώκαμεν -> first person, plural, aorist, active, indicative verb -> we would have delivered over

αὐτόν -> second person, personal, masculine, singular, accusative pronoun ->him

The meaning of this verse is,

They answered and said to him, “If this one were not doing evil, we would not ever have delivered him over to you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν (John 18:30) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation