ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· ἡμεῖς νόμον ἔχομεν καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν (John 19:7)

The estimated reading time for this post is 74 seconds

Title:  The Jews Answered Him, “We Have a Law, and According to the Law He Ought to Die.”

The text is, “ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· ἡμεῖς νόμον ἔχομεν καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν”.

ἀπεκρίθησαν -> third person, plural, aorist, passive, indicative verb -> answered

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

οἱ -> third person, plural, nominative article -> the

Ἰουδαῖοι -> third person, plural, nominative, proper noun -> Jews

ἡμεῖς ->first person, personal, plural, nominative pronoun -> we

νόμον -> masculine, singular, accusative noun -> a law

ἔχομεν -> first person, plural, present, active, indicative verb -> have

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

κατὰ -> preposition taking the accusative for its object word -> according to

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

νόμον -> masculine, singular, accusative noun -> law

ὀφείλει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> he ought

ἀποθανεῖν -> aorist, active, infinitive verb -> to die

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

υἱὸν -> masculine, singular, accusative noun -> son

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> of God

ἑαυτὸν -> third person, masculine, singular, accusative, reflexive pronoun ->himself

ἐποίησεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he made

The meaning of this verse is,

The Jews said  to him, “We have a law, and according to the law, he ought to die because he made himself son of God.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· ἡμεῖς νόμον ἔχομεν καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν (John 19:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation