Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου (John 6:8)

The estimated reading time for this post is 38 seconds

Title:  Andrew, the Brother of Simon Peter

The text is, “λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου”.

“λέγει”: third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“εἷς”:  masculine, singular, nominative, cardinal adjective meaning “one”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English hers.

“μαθητῶν”:  masculine, plural, genitive noun meaning “disciples”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“Ἀνδρέας”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Andrew”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἀδελφὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “brother”.

“Σίμωνος”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “Simon”.

“Πέτρου”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “Peter”.

The meaning of this verse is,

One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, says to him,

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου (John 6:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation