ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ· κύριε, τίς ἐστιν (John 13:25)

The estimated reading time for this post is 50 seconds

Title:  Therefore, That One, Having Reclined in this Way Against the Breast of Jesus, Says to Him, “Lord, Who Is It?”

The text is, “ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ· κύριε, τίς ἐστιν”.

“ἀναπεσὼν”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having reclined”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“ἐκεῖνος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “that one”.

“οὕτως”:  demonstrative adverb meaning “in this way”.

“ἐπὶ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “against”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“στῆθος”:  neuter, singular, accusative noun meaning “breast”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦ”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “of Jesus”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτῷ”:  second person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“κύριε”:  masculine, singular, vocative noun meaning “Lord”.

“τίς”:  masculine, singular, nominative, interrogative pronoun meaning “who”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “it is”.

The meaning of this verse is,

Therefore, that one, having reclined in this way against the breast of Jesus, says to him, “Lord, who is it?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ· κύριε, τίς ἐστιν (John 13:25) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation