ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται (John 16:20)

The estimated reading time for this post is 87 seconds

Title:  Truly, truly, I Say to You That You Will Weep and Mourn, but the World Will Be Full of Joy

The text is, “ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται ὑμεῖς λυπηθήσεσθε ἀλλ’ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται”.

ἀμὴν -> Hebraicized particle -> truly

ἀμὴν -> Hebraicized particle -> truly

λέγω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I say

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

κλαύσετε -> second person, plural, future, active, indicative verb -> will weep

καὶ -> coordinating conjunction -> and

θρηνήσετε -> second person, plural, future, active, indicative verb -> will mourn

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

δὲ -> coordinating conjunction -> but

κόσμος -> masculine, singular, nominative noun -> world

χαρήσεται -> third person, singular, future, passive, indicative verb -> will be full of joy

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you

λυπηθήσεσθε -> second person, plural, future, active, indicative verb -> will be sorrowful

ἀλλ’ -> coordinating adversative conjunction -> but

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

λύπη -> feminine, singular, nominative noun -> sorrow

ὑμῶν -> second person, personal, plural, genitive pronoun -> your

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

χαρὰν -> feminine, singular, accusative noun -> joy

γενήσεται -> third person, singular, future, middle, indicative verb -> will turn

The meaning of this verse is,

Truly, truly, I say to you that you will weep and mourn, but the world will be full of joy; you will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται (John 16:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation