ἀλλ’ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν (John 7:49)

The estimated reading time for this post is 32 seconds

Title:  But this Crowd, not Knowing the Law, is Accursed

The text is, “ἀλλ’ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὄχλος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “crowd”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“γινώσκων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “ones knowing”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“νόμον:  masculine, singular, accusative noun meaning “law”.

“ἐπάρατοί”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “accursed”.

“εἰσιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

The meaning of this verse is,

But this crowd, not knowing the law, is accursed.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀλλ’ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν (John 7:49) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation