ἀλλ’ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω (John 16:7)

The estimated reading time for this post is 109 seconds

Title:  But I Tell You The Truth: It Is Advantageous For You That I Should Depart

The text is, “ἀλλ’ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς ἐὰν δὲ πορευθῶ πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς”.

ἀλλ’ -> coordinating adversative conjunction -> but | nevertheless | at all events

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the

ἀλήθειαν -> feminine, singular, accusative noun -> truth

λέγω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> tell

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> you

συμφέρει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> it is advantageous

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> for you

ἵνα -> subordinating complementary conjunction -> that

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

ἀπέλθω -> first person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> should depart

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> if

γὰρ -> coordinating explanatory conjunction -> for | since

μὴ -> negative particle -> not

ἀπέλθω -> first person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> should depart

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

παράκλητος -> masculine, singular, nominative noun -> Helper

οὐκ -> negative particle -> not

ἐλεύσεται -> third person, singular, future, middle, indicative verb -> will come

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> if

δὲ -> coordinating conjunction -> but

πορευθῶ -> first person, singular, aorist, passive, subjunctive verb -> I should go

πέμψω -> first person, singular, future, active, indicative verb -> I will send

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

The meaning of this verse is,

But I tell you the truth:  it is advantageous for you that I depart.  For if I should not depart, the Helper will not come to you, but if I should go, I will send him to you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀλλ’ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω (John 16:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation