ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ (John 19:34)

The estimated reading time for this post is 57 seconds

Title:  But One of the Soldiers Pierced His Side with a Spear, and Immediately Blood and Water Came Out

The text is, “ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ”.

ἀλλ -> coordinating adversative conjunction -> but

εἷς -> masculine, singular, nominative, cardinal adjective -> one

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> of the

στρατιωτῶν -> masculine, plural, genitive noun -> soldiers

λόγχῃ -> feminine, singular, dative noun -> with a spear

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH

πλευρὰν -> feminine, singular, accusative noun -> side

ἔνυξεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> pierced

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐξῆλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> came out

εὐθὺς -> temporal adverb -> immediately

αἷμα -> neuter, singular, nominative noun -> blood

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ὕδωρ -> neuter, singular, nominative noun -> water

The meaning of this verse is,

But one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ (John 19:34) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation