ἀλλ’ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν (John 6:64)

The estimated reading time for this post is 76 seconds

Title:  But there are Some of You who Do Not Believe

The text is, “ἀλλ’ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“εἰσὶν”:  third person, plural, present, indicative verb meaning “there are”.

“ἐξ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”, “out of”, or “from”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural, genitive pronoun meaning “you”.

“τινες”:  masculine, plural, nominative, indefinite pronoun meaning “some”.

“οἳ”:  masculine, plural, nominative, definite, relative pronoun meaning “who”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“πιστεύουσιν”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “do believe”.

“ᾔδει”:  third person, singular, pluperfect, active, indicative verb meaning “knew”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for”.

“ἐξ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”, “out of” or “from”.

“ἀρχῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “the beginning”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“τίνες”:  masculine, plural, nominative, interrogative pronoun meaning “who”.

“εἰσὶν”:  third person, plural, present, indicative verb meaning “are”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“πιστεύοντες”:  present, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “believing”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τίς”:  masculine, singular, nominative, interrogative pronoun meaning “who”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“παραδώσων”:  future, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “would be betraying”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

But there are some of you who do not believe.  (For Jesus knew from the beginning who are the ones not believing, and who is the would be betraying him.)

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀλλ’ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν (John 6:64) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation