ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου (John 15:21)

The estimated reading time for this post is 68 seconds

Title:  But They Will Do All of These Things To You Because of My Name

The text is, “ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με”.

ἀλλὰ -> coordinating adversative conjunction -> but

ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things | things

πάντα -> neuter, plural, accusative adjective -> all

ποιήσουσιν -> third person, plural, future, active, indicative verb -> they will do

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

διὰ -> preposition taking the accusative for its object word -> because of | on account on

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the NRIEH

ὄνομά -> neuter, singular, accusative noun -> name

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because | since

οὐκ -> negative particle -> not

οἴδασιν -> third person, plural, perfect, active, indicative verb -> they did know

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πέμψαντά -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one having sent

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

The meaning of this verse is,

But they will do all of these things to you because of my name, since they did not know the one having sent me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου (John 15:21) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation