ἀγαπητοὶ νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν (I John 3:2)

The estimated reading time for this post is 88 seconds

Title:  Beloved, We are Now Children of God

The text is, “ἀγαπητοὶ νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα ὅτι ὀψόμεθα αὐτόν καθώς ἐστιν”.

ἀγαπητοὶ -> masculine, plural, vocative, verbal adjective -> beloved

νῦν -> temporal adverb -> now

τέκνα -> neuter, plural, nominative noun -> children

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> of God

ἐσμεν -> first person, plural, present, indicative verb -> we are

καὶ -> coordinating additive conjunction -> but

οὔπω -> temporal adverb -> not yet

ἐφανερώθη -> third person, singular, aorist, singular, passive, indicative verb  -> it has been revealed

τί -> neuter, singular, nominative, interrogative pronoun -> what

ἐσόμεθα -> firt person, plural, future, indicative verb -> we shall be

οἴδαμεν -> first person, plural, perfect, active, indicative verb -> we do know

ὅτι -> subordinating complementary  conjunction -> that

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> when

φανερωθῇ -> third person, singular, aorist, passive, subjunctive verb -> he shall be revealed

ὅμοιοι -> masculine, plural, nominative adjective -> like

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, nominative pronoun -> him

ἐσόμεθα -> first person, plural, future, indicative verb -> we will be

ὅτι ->  subordinating causative conjunction -> because

ὀψόμεθα -> first person, plural, future, middle, indicative verb -> we will see

αὐτόν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

καθώς -> subordinating comparative conjunction -> just as

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> he is

The meaning of this verse is,

Beloved, we are now children of God, but its not yet been revealed what we will be; we do know that, when he shall be revealed,  we will be like him, because we will see him as he is.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀγαπητοὶ νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν (I John 3:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation