Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν (John 12:12)

The estimated reading time for this post is 55 seconds

Title:  The Next Day, the Large Crowd, Having Come to the Feast

The text is, “Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα”.

“Τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἐπαύριον”:  feminine, singular, dative noun meaning “next day”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ὄχλος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “crowd”.

“πολὺς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “large”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἐλθὼν”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having come”.

“εἰς”  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“ἑορτήν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “feast” or “festival”.

“ἀκούσαντες”:  aorist, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “having heard”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ἔρχεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “comes”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“Ἱεροσόλυμα”:  neuter, plural, accusative, proper noun meaning “Jerusalem”.

The meaning of this verse is,

The next day, the large crowd, having come to the feast, having heard that Jesus comes to Jerusalem,

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν (John 12:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation