τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον (John 4:42)

The estimated reading time for this post is 68 seconds

Title:  So they Said to the Woman

The text is, “τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν, αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“τε”:  coordinating conjunction meaning “and” or “so”.

“γυναικὶ”:  feminine, singular, dative noun meaning “to the woman”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “they said”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“οὐκέτι”:  temporal adverb meaning “no longer”.

“διὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “because of”

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“σὴν”:   feminine, singular, accusative, possessive adjective meaning “your”.

“λαλιὰν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “talk” or “speech”.

“πιστεύομεν”:  first person, plural, present, active, indicative verb meaning “we believe”.

“αὐτοὶ”:  personal, intensive, masculine, plural, nominative pronoun meaning “ourselves”.

“γὰρ”:  explanatory coordinating conjunction meaning “for” or “since”.

“ἀκηκόαμεν”:  first person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “we have heard”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οἴδαμεν”:  first person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “we have known”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“οὗτός”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ἀληθῶς”:  adverb meaning “truly”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“σωτὴρ”:  masculine, singular, nominative noun meaning “savior”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “of the”.

“κόσμου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “world”.

The meaning of this verse is,

So they said to the woman, “It is no longer because of your talk we ourselves believe, for we have heard and we have known that this is truly the savior of the world.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον (John 4:42) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation