τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν (John 14:17)

The estimated reading time for this post is 102 seconds

Title:  The Spirit of Faithfulness , Whom the World is Not Able to Receive

The text is, “τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει· ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ’ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται”.

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

πνεῦμα -> neuter, singular, accusative noun -> Spirit

τῆς -> feminine, singular, genitive article NRIEH

ἀληθείας -> feminine, singular, genitive noun -> of faithfulness

ὃ -> neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun -> whom

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

κόσμος -> masculine, singular, nominative noun -> world

οὐ -> negative particle -> not

δύναται -> third person, singular, present, middle, indicative verb -> is able

λαβεῖν -> aorist, active, infinitive verb -> to receive

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

οὐ -> negative particle -> neither

θεωρεῖ -> third person, singular, present, active, indicative verb -> it sees

αὐτὸ -> third person, personal, neuter, singular, accusative pronoun -> him

οὐδὲ -> coordinating disjunctive conjunction -> nor

γινώσκει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> knows

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you all | you people | you

γινώσκετε -> second person, plural, present, active, indicative verb -> know | perceive

αὐτό -> third person, personal, neuter, singular, accusative pronoun -> him

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> since | because

παρ’ -> preposition taking the dative for its object word -> with

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> you

μένει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> is in close and settled union

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> you

ἔσται -> third person, singular, present, indicative verb -> is

The meaning of this verse is,

The Spirit of Faithfulness, whom the world is not able to receive, because the world neither sees nor knows him; you know him because he is in close and settled union with you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν (John 14:17) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation