Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν (John 19:1)

The estimated reading time for this post is 33 seconds

Title:  Therefore Pilate Took and Flogged Jesus

The text is, “Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν”.

Τότε -> temporal adverb -> then

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> thereupon

ἔλαβεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> took

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Πιλᾶτος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Pilate

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

Ἰησοῦν -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Jesus

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐμαστίγωσεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> flogged

The meaning of this verse is,

Thereupon Pilate took and flogged Jesus.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν (John 19:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation