τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς John 21:14

The estimated reading time for this post is 41 seconds

Title:  Now This Third Time Jesus was Revealed to the Disciples

The text is, “τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν”.

τοῦτο -> neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun -> this

ἤδη -> temporal adverb -> now

τρίτον -> adverb -> third time

ἐφανερώθη ->  third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> was revealed

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

τοῖς -> masculine, plural, dative article -> to the

μαθηταῖς -> masculine, plural, dative noun -> disciples

ἐγερθεὶς -> aorist, passive, participle, masculine, singular, nominative -> raised

ἐκ -> preposition taking the accusative for its object word -> from | out of

νεκρῶν -> masculine,  plural, genitive adjective -> dead

The meaning of this verse is,

Now this third time Jesus was revealed out raised of the dead to the disciples.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς John 21:14 by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation