τοῦτο δὲ ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν (John 11:51)

The estimated reading time for this post is 60 seconds

Title:  Now This He Did Not Say of Himself

The text is, “τοῦτο δὲ ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλ’ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους”.

“τοῦτο”:  neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but” or “now”.

“ἀφ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”.

“ἑαυτοῦ”:  third person, reflexive, masculine, singular, genitive pronoun meaning “himself”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he did say”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ἀρχιερεὺς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “pontifex” or “high priest”.

“ὢν”:  present, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “being”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἐνιαυτοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “year”.

“ἐκείνου”:  masculine, singular, genitive, demonstrative adjective meaning “that”.

“ἐπροφήτευσεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “prophesied”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ἔμελλεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “was about”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἀποθνῄσκειν”:  present, active, infinitive verb meaning “to die”.

“ὑπὲρ”:  preposition taking the genitive for it object word and meaning “for”.

“τοῦ”:  neuter, singular, genitive article meaning “the”.

“ἔθνους”:  neuter, singular, genitive noun meaning “nation”.

The meaning of this verse is,

Now, this he did not say of himself, but, being high priest that year, he prophesied that Jesus was about to die for the nation.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τοῦτο δὲ ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν (John 11:51) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation