τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν (John 12:8)

The estimated reading time for this post is 35 seconds

Title:  For You Always Have the Poor With You

The text is, “τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“πτωχοὺς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “poor”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for”

“πάντοτε”:  temporal adverb meaning “always”.

“ἔχετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you have”.

“μεθ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “with”.

“ἑαυτῶν”:  third person, reflexive, masculine, plural, genitive pronoun meaning “you”.

“ἐμὲ”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“πάντοτε”:  temporal adverb meaning “always”.

“ἔχετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you do have”.

The meaning of this verse is,

For you always have the poor with you, but you do not always have me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν (John 12:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation