Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν (John 12:37)

The estimated reading time for this post is 41 seconds

Title:  Though He Having Done So Many Signs Before Them, They Did Not Believe in Him

The text is, “Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν”.

“Τοσαῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “so many”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “though”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “he”.

“σημεῖα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “signs”.

“πεποιηκότος”:  perfect, active, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “having done”.

“ἔμπροσθεν”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “before” or “in front of”.

“αὐτῶν”:  third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun meaning “them”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἐπίστευον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “they did believe”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

Though his having so many signs in front of them, they did not believe in him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν (John 12:37) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation