τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον (John 13:29)

The estimated reading time for this post is 75 seconds

Title:  Since Some were Thinking that Because Judas Held the Moneybag

The text is, “τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς· ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ”.

“τινὲς”:  masculine, plural, nominative, indefinite pronoun meaning “some”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for” or “since”.

“ἐδόκουν”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were thinking”.

“ἐπεὶ”:  subordinating causative conjunction meaning “because”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“γλωσσόκομον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “moneybag”.

“εἶχεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning  “held”.

“Ἰούδας”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Judas”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἀγόρασον”:  second person, singular, aorist, active, imperative verb meaning “you buy”.

“ὧν”:  neuter, plural, genitive, definite, relative pronoun meaning “what”.

“χρείαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “need”.

“ἔχομεν”:  first person, plural, present, active, indicative verb meaning “we have”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “against”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“ἑορτήν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “feast”.

“ἢ :”  particle meaning “or”.

“τοῖς”:  masculine, plural, dative article meaning “to the”.

“πτωχοῖς”:  masculine, plural, dative adjective  meaning “poor”.

“ἵνα”:  subordinating complementary conjunction meaning “so that”.

“τι”:  neuter, singular, accusative, indefinite pronoun meaning “something”.

“δῷ”:  first person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “we might give”.

The meaning of this verse is,

Some were thinking that, because Judas held the moneybag, Jesus says to him, “You buy what we have need against the feast or that we might give something to the poor.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον (John 13:29) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation