Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν (John 16:25)

The estimated reading time for this post is 83 seconds

Title:  I Have Spoken These Things to You in Parables

The text is, “Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν”.

Ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

παροιμίαις -> feminine, plural, dative noun -> parables

λελάληκα -> first person, singular, perfect, active, indicative  verb -> I have spoken

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ἔρχεται -> third person, singular, present, active, indicative verb -> comes

ὥρα -> feminine, singular, nominative noun -> an hour | the hour

ὅτε -> subordinating temporal conjunction -> when

οὐκέτι -> temporal adverb -> no longer

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

παροιμίαις -> feminine, plural, dative noun -> parables

λαλήσω -> first person, singular, future, active, indicative verb -> I will speak

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ἀλλὰ -> coordinating adversative conjunction -> but

παρρησίᾳ -> feminine, singular, dative noun -> in openness

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> about | concerning

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

πατρὸς -> masculine, singular, genitive noun -> Father

ἀπαγγελῶ -> first person, singular, future, active, indicative verb -> I will declare plainly

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you all

The meaning of this verse is,

I have spoken these things to you in parables.  An hour comes when I will no longer speak to you in parables, but in openness I will declare plainly to you about the Father.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν (John 16:25) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation