Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε (John 16:1)

The estimated reading time for this post is 31 seconds

Title:  I Have Said These Things to You So That You Might Not Stumble

The text is, “Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε”.

Ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

λελάληκα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> I have said

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

μὴ -> negative particle -> not

σκανδαλισθῆτε -> second person, plural, aorist, passive, subjunctive verb -> you might stumble

The meaning of this verse is,

I have said these things to you so that you might not stumble.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε (John 16:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation