Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν (John 18:10)

The estimated reading time for this post is 91 seconds

Title:  Then Simon Peter, Having a Dagger, Drew It

The text is, “Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος”.

Σίμων -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Simon

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> then

Πέτρος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Peter

ἔχων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> having

μάχαιραν -> feminine, singular, accusative noun -> sword | dagger

εἵλκυσεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> drew

αὐτὴν -> third person, personal, singular, accusative pronoun -> it

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἔπαισεν => third person, singular, aorist, active, indicative verb -> struck

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

ἀρχιερέως -> masculine, singular, genitive noun -> of high priest

δοῦλον -> masculine, singular, accusative noun -> servant

καὶ -> coordinating additive conjunction ->and

ἀπέκοψεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> cut off

αὐτοῦ -> third person, personal, singular, masculine,genitive pronoun ->  his

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the NRIEH

ὠτάριον -> neuter, singular, accusative noun – ear

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the NRIEH

δεξιόν -> neuter, singular, accusative adjective -> right

ἦν -> third person, singular, imperfect, active, indicative verb -> was

δὲ -> coordinating conjunction -> and | now

ὄνομα -> neuter, singular, nominative noun -> name

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the

δούλῳ -> masculine, singular, dative noun -> servant

Μάλχος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Malchus

The meaning of this verse is,

Then Simon Peter, having a dagger, drew it and struck the servant of the high priest, and cut off his right ear.  Now Malchus was the servant name.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν (John 18:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation