ς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην (John 21:9)

The estimated reading time for this post is 76 seconds

Title:  About When they Disembarked they saw a Heap of Burning Charcoal Having Been Laid

The text is, “Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον”.

Ὡς -> particle -> about

οὖν -> temporal adverb -> coordinating inferential conjunction -> when

ἀπέβησαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they disembarked

εἰς  -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὴν -> feminine, singular, accusative  article -> the

γῆν -> feminine, singular, accusative noun -> land

βλέπουσιν -> third person, plural, present, active, indicative verb -> they see CER* they saw

ἀνθρακιὰν -> feminine, singular, accusative noun -> a heap of burning charcoal

κειμένην -> present, middle, participial, feminine, singular, accusative verb -> having been laid

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ὀψάριον -> neuter, singular, accusative -> fish

ἐπικείμενον -> present, middle, participial, neuter, singular, accusative verb -> having been placed

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἄρτον -> masculine, singular, accusative noun -> bread

The meaning of this verse is,

About when they disembarked they saw a heap of burning charcoal having been laid and fish having been placed and bread.

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the first example here, the verb “βλέπουσιν” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην (John 21:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation