πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν (I John 3:15)

The estimated reading time for this post is 77 seconds

Title: Any Who Hates His Brother is a Murderer

The text is, “πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν”.

πᾶς → masculine, singular, nominative adjective → any

ὁ → masculine, singular, nominative article -. who

μισῶν → third person, singular, present, active, indicative verb → hates

τὸν → masculine, singular, accusative article → the NRIEH**

ἀδελφὸν → masculine, singular, accusative noun → brother

αὐτοῦ → third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun → his

ἀνθρωποκτόνος → masculine, singular, nominative noun → a murderer

ἐστίν → third person, singular, present, indicative verb → is

καὶ → coordinating additive conjunction → and

οἴδατε → second person, plural, present, active, indicative verb ->you know

ὅτι → subordinating complementary conjunction → that

πᾶς → masculine, singular, nominative adjective → any NRIEH

ἀνθρωποκτόνος → masculine, singular, nominative noun → murderer

οὐκ → negative particle → no

ἔχει → third person, singular, present, active, indicative verb → has

ζωὴν → feminine, singular, accusative noun → life

αἰώνιον → feminine, singular, accusative adjective → eternal

ἐν → preposition taking the dative for its object word → in

αὐτῷ → third person, personal, masculine, singular, dative pronoun ->him

μένουσαν-> present, active,participial, feminine, singular, accusative verb → abiding

The meaning of this verse is,

Any who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him.

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν (I John 3:15) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation