Πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν (John 21:4)

The estimated reading time for this post is 81 seconds

Title:  Morning  Already Breaking, Jesus Stood on the Shore, But the Disciples Did Not Yet Know that it Was Jesus

The text is, “Πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν”.

Πρωΐας -> feminine, singular, genitive noun -> morning

δὲ -> coordinating conjunction -> but

ἤδη -> temporal adverb -> already

γενομένης -> aorist, middle, participial, feminine, singular,genitive verb -> breaking

ἔστη -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> stood

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> on

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

αἰγιαλόν -> masculine, singular, accusative noun -> shore

οὐ -> negative particle -> not

μέντοι -> coordinating adversative conjunction -> yet

ᾔδεισαν -> third person, plural, perfect, active, indicative verb -> did know

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

μαθηταὶ -> masculine, plural, nominative noun -> disciples

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> it is CER* it was

The meaning of this verse is,

Morning already breaking, Jesus stood on the shore, but the disciples did not yet know that it was Jesus.

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the first example here, the verb “ἔρχεται” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν (John 21:4) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation