Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ (John 11:45)

The estimated reading time for this post is 55 seconds

Title:  Therefore Many of the Jews Having Come with Mary

The text is, “Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν”.

“Πολλοὶ”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “many”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or “from”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the”.

“Ἰουδαίων”:  masculine, plural, genitive, proper noun meaning “Jews”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “the”.

“ἐλθόντες”:  aorist, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “ones having come”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “with”.

“τὴν”: feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Μαριὰμ”:  feminine, singular, accusative, proper noun meaning “Mary”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“θεασάμενοι”: aorist, middle, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “having seen”.

“ἃ”:  neuter, plural, accusative, definite, relative pronoun meaning “what”.

“ἐποίησεν”: third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he did”.

“ἐπίστευσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “believed”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

Many of the Jews having come with Mary, and seeing what he did, believed in him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ (John 11:45) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation